+99862 224 84 84 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                      

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Talabalar uchun axborotlar

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati.

 

1. Umumiy gigiena, ekologiya, bolalar va o‘smirlar gigienasi. HG. fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

 

Asosiy adabiyotlar:

 

1.  Solixodjaev S.S.  Gigiena. Toshkent,  1992,  1995, 2001  y.

2. Solixodjaev S.S. Gigienadan amaliy mashg‘ulotlar, Toshkent, 1986 y. B. 3.

3. Duschanov  A., Solixujaev  S.S., Iskandarova  SH.T.  Umumiy gigiena Toshkent, 2001  y.

4. Duschanov  V.A.  Iskandarova SH.T.  1) Umumiy gigiyena. Toshkent. 2008 u.

5. Ismailov M.N. Bolalar va o‘smirlar gigienasi,,  1999 y.

6.  Shauxoua  G.I. Ovqatlanish gigienasi. Toshkent. 2012 u.

7. Искандарова  Ш.Т., Хасанова  М.И., Инагамова  В.В., Икрамова  М.И. Руководство к практическим занятиям по общей гигиене Тошкент, 2014 г.

 

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. Габович Р.Д. Гигиена для педиатрических институтов  1984 г.

2. Минх А.Н. Обшая гигиена по редак.,  1984 г.

3. Румянцева Г.И. Обшая гигиена  2001, 2008гг.

4.  Iskandarova  SH.T.  «Bolalar  va o‘smirlar  gigienasi»  Uslubiy  qo‘llanma, 2002 y.

5. Искандарова  Ш.Т.  Методические  рекомендации  «Гигиена  детей  и  подростков» 2003 г.

6. Большаков  А.М. Руководство к лабораторньм занятиям по обшей гигиене, учебное пособие 2004 г.

7. Гончарук Е.И., Коммунальная гигиена, 2006 й

8. РСТ РУз «Вода питьевая» № 950 2011 г.

9. Гигиенические нормативи

 

Internet saytlari:

1. www.booksmed.som

2 .www.padabum.com

3. www.webmedinfo.ru

4. www.ul-med.ru

5. www.krasgmu.net/load/

 

2. Gigiena va ekologiya. HG fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

 

Asosiy adabiyotlar:

 

1. Duschanov B.A. “Umumiy gigiyena”, Darslik. T., 2008. – 476b.

2. Solixo‘jaev S.S. “Gigiena bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarga qo‘llanma”.-Toshkent, 1996. – 303b.

3. Duschanov B., Yusupova O.,  Nuraliyeva S.,  Aminov U. “Radiatsion va harbiy gigiyena”. Darslik. – T., 2008. – 186 b.

4. Ponomareva L.A., Kazakov E.K., Abduqodirova L.K., Tuhtarov B.E., Dravskix I.K., Sharipova S.A., Sadullaeva X.A. Umumiy gigiyena bilan ekologiya. Amaliy mashg`ulotlar uchun o`quv qo`llanma. - T., 2011.- 199b.

 

Qo‘shimcha adabiyotlar:

 

1. Мельниченко П.И., Архангельский В.И., Козлова Т.А. ва б.  “Гигиена с основами экологии человека”, Дарслик. М., 2009. -752б.

2. Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. ва б. “Гигиена” Учебник для вузов, М., 2009.- 608б.

3. Большакова А.М. “Общая гигиена”.М. 2009, -736 б

4. Кича Д. И., Дрожжина Н. А., Фомина А. В. “Общая гигиена руководство к лабораторным занятиям”. 2009.-288 б.  

5. Пономарева Л.А., Иногамова В.В., Саломова Ф.И.  “Радиационная гигиена” ўқув қўлланма. Т. 2014. – 158б.

6. Aholining santariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida Qonuni, 2015. -18b.

7. Demidenko N.M. tahriri ostida. “Gigiena” T.2004. -615b.

8. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun regressiya shkalasi. T., 1998, -75b.

9. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun sentil shkalasi. T., 1998, -50b.

10. O‘zR San Q va M - 1992- 2015yillar

11. Ponomareva L.A., Zaredinov D.A., Dravskix I.K., Abdukadirova L.K. “Radiatsion gigiena” o‘quv qo‘llanma – T., 2001. – 65b.

Internet saytlar:

 1. www.minzdrav.uz;
 2. www.tma. uz
 3. www.gigiena.uz;
 4. www. Ziyonet;
 5. www.hygiene.uz;

 

3. Hayot faoliyati xavfsizligi. Fuqaro muhofazasi  fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

 

Asosiy adabiyotlar

1. RustamovaX.E.,Maxsumov M.Dj., Tuymachev O‘.A.Hayot faoliyati xavfsizligi. fuqaro muxofazasi. Darslik. 2018y.

2.RustamovaX.E.,Maxsumov M.Dj., Tuymachev O‘.A.Fuqaro muxofazasi va fuqaro muxofazasi tibbiyot xizmati. O‘quv qo‘llanma. 2018y.

3. Tojiev M., Nigmatov I..  Hayot faoliyati xavfsizligi.  O‘quv qo‘llanma. Toshkent, «Tafakkur-Bo‘stoni», 2012 y.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017y, 104 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 2.  Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017y, 488 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 3.  Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y, 56 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 4. “Fuqaro muxofazasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 2000 yil 26 may
 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar vazirligini tashkil qilish to‘g‘risidagi”   № 134 qarori.-T: 1996-yil 11-aprel.
 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Favqulodda vaziyatlarni oldini olish davlat tizimi to‘g‘risida”gi № 558 qarori. T:1997-yil.
 7. Favqulodda vaziyatdan muxofaza qilishning xuquqiy asoslari. O‘RFVV. Fuqaro muhofazasi instituti. Toshkent-2000.
 8. Xasanov U. Favqulotda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. T. 2011 y.
 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, Vazirlar Mahkamasining favqulodda holatlarning oldini olish hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilish to‘g‘risidagi farmon, qaror va boshqa meyoriy xujjatlari.
 10. Saidov B.M., Xabibullaeva V.N., Saidov B.B., Ishxo‘jaeva V.B., Hakimjonova V.B., Saidova SH.B. “Fuqarolar muhofazasi va uning tibbiy xizmati” -Toshkent, 2006 y.
 11. Oсновы организации защиты населения и территории чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. A.В.Матвеев, A.И.Koваленко. Санкт-Петербург – 2007.
 12. Завьялов В.Н. “Гражданская оборона” -Москва, Медицина 1989г.
 13. Nazarov O. A. “Favqulodda vaziyatlarda tibbiyot xizmati” ” -Toshkent, 2003y.
 14. Muxiddinov R.U., Tojibaev N.S. “Favqulodda vaziyatlarda tibbiy yordam ko‘rsatish”- Namangan, 2002y.
 15. Tojiev M.X.,  Ilxomov M.,  Ne’matov I. “Favquloddagi vaziyatlar va fuqaro muhofazasi” darsligi. Toshkent, 2002y.
 16. Tojiev M.X., Ilxomov M.X. “Tabiiy ofatlar va insonlar muhofazasi”.Toshkent. TMI, 2001y.
 17. Учебная рекомендация - Памятка для слушателей по  вопросам гражданской защиты. Тошкент, ООО “УПАК”, 2000й.
 18. Favquloddagi vaziyatlarda tibbiy yordamni tashkillashtirish bo‘yicha uslubiy va normativ to‘plam. O‘zR SSV, SHoshilinch tibbiy yordam Resp.Markazi, Toshkent, Ibn Sino, 1997y.
 19. Favquloddagi vaziyatlarda shoshilinch tibbiy yordam tashkil etish yuzasidan uslubiy va normativ materiallar to‘plami. Toshkent, Ibn Sino, 1997y.
 20. Habibullaev I.X. “Aholi va hududlarni favquloddagi vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlarini rejalashtirish”.  Toshkent, 2000y.

 

Internet saytlar:

 

1. www. med.ru
2. www.tma.uz3.  www.ziyonet.uz

4. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.www.info @minzdrav.uz

6. www.ilo.or.

4. Valeologiya  fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

 

Asosiy adabiyotlar.

 1. Ш.Б.Иргашев. “Медицинская валеология”. Ташкент, 2012. – 335 с.
 2. H.T.Ibadullaeva. “Valeologiya asoslari”. O΄quv qo΄llanma, Toshkent, 2010. – 115 b.
 3. Х.Т.Ибадуллаева. “Основы валеологии”. Учебное пособие, Ташкент, 2010. – 124 с.
 4. Sayfiddin Faxriddin o‘g‘li. “Valeologiya asoslari yohud sog‘lom avlod”. Toshkent, 2007. – 255 b.
 5. D.D.Sharipova. “Valeologiya asoslari”. Toshkent, 2010. – 115 b.
 6. Ю.П. Лысицин, Н.В. Полунина «Общественное здоровья и организация здравохранение» Москва-2002г.

 

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. B.A.Duschanov, I.K.Abdullaev, A.S.Bobojonov, B.M.Mamatqulov. “Ayollar salomatligi – ijtimoiy – ekologik omillar va turmush tarzi. Toshkent, 2005. – 207 b.
 2. Шапиро Б.М. “Здоровый образ жизни». Москва, 2003. – 272 с.
 3. В.С.Полунин. Календарь здорового образа жизни. М. Рус 2000г-247ст.
 4. Абу Али Ибн Сино «Трактат по гигиене»1983г.

3. Internet ma’lumotlarini quyidagi saytlardan olinadi:

http://catalog.fmb.ru/uzbekistan4.shtml

http://www.ozz.medexplorer.ru/vte.php

     http://www.demoscope.ru./weekly/2006/0235/tema01.php

 

5. Mutaxassislikka kirish fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

 

Asosiy adabiyotlar

1. Duschanov B.A.,Iskandarova Sh.T. “Umumiy gigiyena”, Darslik. T., 2008. – 476b.

2. Ponomareva L.A., Kazakov E.K., Abduqodirova L.K., Tuhtarov B.E.,  Dravskix I.K., Sharipova S.A., Sadullaeva X.A.Umumiy gigiyena bilan ekologiya. Amaliy mashg`ulotlar uchun o`quv qo`llanma. - T., 2011.-199b.

3. Duschanov B., Yusupova O.,  Nuraliyeva S.,  Aminov U. “Radiatsion va harbiy gigiyena”. Darslik. – T., 2008. – 186b.

4. Пономарева Л.А., Иногамова В.В., Саломова Ф.И.  “Радиационная гигиена” ўқув қўлланма. Т. 2014. – 158б.

5. Environ mental health Dade W. Moeller Third Edition Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2005

6. Issues in environment, health, and pollution, USA 2011 

                        

                         Qo‘shimcha adabiyotlar

          7. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017 y, 104 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston”  nashriyoti matbaa ijodiy uyi.

         8. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017y, 488 bet. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston”  nashriyoti matbaa ijodiy uyi.

         9. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y, 56 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston”  nashriyoti matbaa ijodiy uyi.

10. Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida Qonuni, T.2015. -18b.

      11. Мельниченко П.И., Архангельский В.И., Козлова Т.А. ва б.  “Гигиена с основами экологии человека”, Дарслик. М., 2010. -752б.

       12. Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. ва б. “Гигиена” Учебник для вузов, М., 2009 - 608б.

      13. Большаков А.М. “Общая гигиена” М. 2009, -736 б

      14. Кича Д. И., Дрожжина Н. А., Фомина А. В. “Общая гигиена руководство к лабораторным занятиям”. 201009.-288 б. 

      15. Demidenko N.M. tahriri ostida. “Gigiena” T.2004. -615b.

     16. Ponomareva L.A., Zaredinov D.A., Dravskix I.K., Abdukadыrova L.K. “Radiatsion gigiena” o‘quv qo‘llanma – T., 2001. – 65b.

     17. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun regressiya shkalasi. T., 1998, -75b.

    18. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun sentil shkalasi. T., 1998, -50b.

   19. O‘zR SanQ va M – 2005 - 2017yillar

   20. Basic Principles in Occupational Hygiene October,2010.

   21. Selected topics on hygiene and human ecology Edited by Emilia Kolarzyk, 2002

   22. Hand book of hygiene control in the food industry EditedbyH. L. M. Lelieveld, M. A. Mostert and J. Holah., 2005

   23. Water analysis hand book 4th Edition Revision 3, 2005

   24. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2014

Internet saytlari:

25. www.minzdrav.uz;

26. www.tma. uz

27. www. Ziyonet;

28. www.hygiene.uz;

29. www.radiation.uz;

30. https://www.iaea.org/ (International Atomic Energy Agency)

31. www.radiation-and-risk.com.

32. www.uran.pro

 

 

6. Valeologiya fanidan foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

( pediatriya uchun)

Asosiy adabiyotlar:

1. T.I.Iskandarov, A.A.Abdufattaev //Jamoatchilik salomatligi va sog‘liqni saqlash//, Toshkent, 2008

2. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта //Руководство к практическим занятиям  по социальной гигиене и организации здравоохранения// 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Медицина, 1984.— 400 с.

 

Qo‘shimcha adabiyotlar:

 1. SH.T.Otaboev, H.Muminov va boshqalar. Salomatlik asoslari, Toshkent, 2008y. 408s.
 2. X.Muminov. Sog‘lom turmush tarzi – salomatlik ilmi va amali. Toshkent, 2006 y.,394 s.
 3. R.U.Arziqulov. Sog‘lom turmush tarzi asoslari, 1-2 tom, Toshkent, 2005 y.
 4. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning ilmiy – uslubiy asoslari. //ilmiy-amaliy va uslubiy konferensiya materiallari, Toshkent, 2007 y.,164s.
 5. Здоровый образ жизни – основа воспитания подростающего поколения – “Соғлом авлод учун” //материалы научно-практической конференции, Ташкент 2009й., 161с.
 6. Irgashev SH.B., Djamilova M.N. Sog‘lom turmush tarzini aholi orasida shakllantirishning zamonaviy yo‘nalishlari. Valeologiya asoslari. // O‘quv-uslubiy qo‘llanma., Toshkent 2008
 7. Internet ma’lumotlarini  quyidagi saytlardan olinadi:

http://www.ozz.medexpiorer.ru/vte.php

http://www.demoscope.ru./weekly/2006/0235/tema01.php

 

 

 

 

7. Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni tashkil etish fanidan adabiyotlar ro‘yxati.(barcha yo‘nalishlar uchun).

 

Asosiy adabiyotlar

1. Mamatkulov B.// Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni boshqarish, “ILM ZIYO” Toshkent, 2013 y.

2. Qodirov A.A.. Tibbiyot tarixi. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2005 y.

3. Медик В.А., Юрьев В.К. “Общественное здоровье  и организация здравоохранения”, М: «Профессионал», Россия. Дарслик,  2009 г.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 3. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va Qarorlari
 5. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining buyruqlari
 6. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. Учебное пособие /под ред. В. З. Кучеренко.М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011 г.
 7. Mamatkulov B. // Tibbiyot statistikasi (biostatistikasi) asoslari. Toshkent, 2005y.
 8. Mamatkulov B.M., La Mort, Raxmanova N. Klinicheskaya epidemiologiya i osnovы dokazatelnoy meditsinы, Tashkent., 2008 g.
 9. Iskandarova SH.T., Maxmudova N.M., Djalilova G.A. Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni tashkil qilishning asosiy masalalari o‘quv qo‘llanma, 2011 y.
 10. 10.  Iskandarov T.I., Abdufattaev A.A. Jamoatchilik salomatligi va sog‘liqni saqlash, Toshkent – 2008 y.
 11. 11.  Kadirov A.A. O‘zbekiston tibbiyoti tarixi darsligi. Ibn Sino nashriyoti, Toshkent, 2001 y.
 12. 12.  Tursunov E. Tibbiyotimizning barhayot siymolari. Fan va texnologiya. Toshkent, 2013 y.

13. Котлер Ф., Келле К.Л.Маркетинг и менеджмент. Экспресс-курс: Питер; СПб.:; 2010 г.

 1. 14.  Global Health 101.Richard Skolnik, USA, 2015y.

Internet saytlari

 1. http://www.apha.org/media, Книга American Public Health Association
 2. www.yandex.ru/
 3. www.google.ru,
 4. www.google.co.uz
 5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. www.zyonet.uz
 7. www.booksmed.com

 

 

8. Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni tashkil etish fanidan adabiyotlar ro‘yxati. (tibbiy profilaktika)

Asosiy adabiyotlar

 1. Медик В.А., Юрьев В.К. “Общественное здоровье  и организация здравоохранения”, М: «Профессионал», Россия. Учебник.  2009 г.
 2. Mamatqulov B., Umarov B.A. O‘zbekiston Respublikasida sanitariya epidemiologiya xizmatini tashkil etish asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2011 y.
 3. Mamatkulov B. Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni boshqarish Darslik.  “ILM ZIYO” Toshkent, 2013 y.
 4. Qodirov A.A. Tibbiyot tarixi. Darslik.  “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2005 y.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 3. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
 4. O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningFarmon va Qarorlari
 5. O‘zbekistonRespublikasi SSV buyruqlari
 6. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. Учебное пособие / под ред. В. З. Кучеренко.М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011 г.
 7. Mamatkulov B. Tibbiyot statistikasi (biostatistikasi) asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2005 y.
 8. Маматкулов Б.М., Ла Морт, Рахманова Н. Клиническая эпидемиология и основы доказательной медицины, Учебное пособие. Ташкент., 2008 г.
 9. Iskandarova SH.T., Maxmudova N.M., Djalilova G.A. Jamoat salomatligi va sog‘liqni saqlashni tashkil qilishning asosiy masalalari.O‘quv qo‘llanma, 2011 y.
 10. Iskandarov T.I., Abdufattaev A.A. Jamoatchilik salomatligi va sog‘liqni saqlash. O‘quv qo‘llanma.  Toshkent – 2008 y.
 11. Kadыrov A.A..O‘zbekiston tibbiyoti tarixi. Darslik. Ibn Sino nashriyoti, Toshkent, 2001 y.
 12. Tursunov E. Tibbiyotimizning barhayot siymolari. Ilmiy-badiy to‘plam. Fan va texnologiya. Toshkent, 2013 y.
 13. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Курс лекций. Экспресс-курс: Питер; СПб.:; 2010 й.
 14. Richard Skolnik. Global Health 101.Textbook. USA, 2015y.

 

Internet saytlari

 1. http://www.apha.org/media, Книга American Public Health Association
 2. www.yandex.ru/
 3. www.google.ru,
 4. www.google.co.uz
 5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. www.zyonet.uz
 7. 7.  www.booksmed.com
 8. 8.  www.dissercat.com
 9. www.cochrane.org,

 

 

9. Gigiena ekologiya bilan. HG fanidan adabiyotlar ro‘yxati.

Asosiy adabiyotlar:

1.Umumiy gigiena. B.A. Duschanov. T., 2008

2.Solixo‘jaev S.S. Gigiena bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarga qo‘llanma.-Toshkent, 1996

3. Radiatsion gigiena qo‘llanma. Ponomareva L.A., Zaredinov D.A., Dravskix I.K., Abdukadirova L.K. – T., 2001.

4. Radiatsion va harbiy gigiyena. B.Duschanov O. Yusupova  S. Nuraliyeva  U. Aminov. – T., 2007.

5. Umumiy gigiyena bilan ekologiya. Amaliy mashg`ulotlar uchun o`quv qo`llanma. L.A.Ponomareva, E.K. Kazakov, L.K. Abduqodirova, B.E.Tuhtarov, I.K.Dravskix, S.A.Sharipova, X.A.Sadullaeva. - T.,2011.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1.Solixo‘jaev S.S. Gigiena.- Toshkent,1993

2.Гигиена. Ред. Румянцев Г.И. - М., 2001

3.Гигиена с основами экологии человека: дарслик. Автор: Мельниченко П.И., Архангельский В.И., Козлова Т.А. ва б.     752б. - 2009

4.Гигиена: Учебник для вузов. Автор: Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. ва б. 608б. - 2009

5.Общая гигиена. Автор: Большакова А.М. 736 б.- 2009

6. Д. И. Кича, Н. А. Дрожжина, А. В. Фомина, Общая гигиена руководство к лабораторным занятиям. 288 б. - 2009

7.Tibbiy-profilaktika fakulteti talabalari uchun harbiy gigienadan qo‘llanma. Ponomareva L.A., Zaredinov D.A., Kazakov E.K. – T. 2002.

8.Radiatsion gigiena bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarga tayyorlanish uchun o‘quv qo‘llanmasi (elektron versiya).

9.Румянцев Г.И. Общая гигиена. - М., 1985

10.O‘zbekiston Respublikasining Davlat sanitariya nazorati xakidagi Konuni, 1992.

11.Davolash va tibbiy-profilaktika fakultetlari talablari uchun umumiy gigiena bo‘yicha o‘rgatuvchi-nazorat qiluvchi dastur. Ponomareva L.A. Kazakov E.K., Dravskix I.K. T.,2003

12.Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun regressiya shkalasi. Kamilova R.T.T., 1998

13.Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun sentil shkalasi. Kamilova R.T. T., 1998

14.O‘zR SanQ va M - 1992- 2011yillar

 

 

10.Gigiena. Tibbiy ekologiya fanidan adabiyotlar ro‘yxati.

 

Asosiy adabiyotlar:

 

1. Salomova F.I., Abdukadirova L.K., Sadullayeva X.A., Sharipova S.A.  “Mutaxassislikka kirish”, Darslik. T., 2018. – 450b.

2. Duschanov B.A.,Iskandarova Sh.T. “Umumiy gigiyena”, Darslik. T., 2008. – 476b.

3. Ponomareva L.A., Kazakov E.K., Abduqodirova L.K., Tuhtarov B.E.,  Dravskix I.K., Sharipova S.A., Sadullaeva X.A. Umumiy gigiyena bilan ekologiya. Amaliy mashg`ulotlar uchun o`quv qo`llanma. - T., 2011.- 199b.

 

Qo‘shimcha adabiyotlar

4. Duschanov B., Yusupova O.,  Nuraliyeva S.,  Aminov U. “Radiatsion va harbiy gigiyena”. Darslik. – T., 2008. – 186b.

5. Пономарева Л.А., Иногамова В.В., Саломова Ф.И.  “Радиационная гигиена” o‘quv qo‘llanma. T. 2014. – 158b.

6.Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida Qonuni, T.2015. -18b.

7. Мельниченко П.И., Архангельский В.И., Козлова Т.А. ва б.  “Гигиена с основами экологии человека”, Дарслик. М., 2010. -752б.

8. Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. ва б. “Гигиена” Учебник для вузов, М., 2009 - 608б.

9. Большаков А.М. “Общая гигиена” М. 2009, -736 б

10. Кича Д. И., Дрожжина Н. А., Фомина А. В. “Общая гигиена руководство к лабораторным занятиям”. 201009.-288 б.

11. Demidenko N.M. tahriri ostida. “Gigiena” T.2004. -615b.

12. Ponomareva L.A., Zaredinov D.A., Dravskix I.K., Abdukadirova L.K. “Radiatsion gigiena” o‘quv qo‘llanma – T., 2001. – 65b.

13. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun regressiya shkalasi. T., 1998, -75b.

14. Kamilova R.T. Bolalar va o‘smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun sentil shkalasi. T., 1998, -50b.

15. O‘zR SanQ va M – 2005 - 2017yillar

16. Environ mental health Dade W. Moeller Third Edition Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2005

17. Issues in environment, health, and pollution, USA 2011 

18. Basic Principles in Occupational Hygiene October, 2010.

19. Selected topics on hygiene and human ecology Edited by Emilia Kolarzyk, 2002

20. Hand book of hygiene control in the food industry EditedbyH. L. M. Lelieveld, M. A. Mostert and J. Holah., 2005

21. Water analysis hand book 4th Edition Revision 3, 2005

22. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2014

Internet saytlari:

www.minzdrav.uz;

www.tma. uz

www. Ziyonet;

www.hygiene.uz;

www.radiation.uz;

https://www.iaea.org/ (International Atomic Energy Agency)

www.radiation-and-risk.com.

www.uran.pro

Download Template Joomla 3.0 free theme.


          


 

 

BIZNING MANZIL

O'zbekiston, Urganch shahri

Al-Xorazmiy ko'chasi 28-uy

Tel +(99862) 224 84 84

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transport: 7-19 avtobus

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

   


Copyright © 2018 ТMА Urgench Branch. All Rights Reserved.