Ilmiy-tadqiqot ishlari

Ilmiy-tadqiqot ishlari.doc

Avtoreferat Abidova.Z.K.pdf

Desertatsiya Abidova.Z.K.pdf